English Deutsch Español

Disclaimer van de website

KUBBENGA-JURIDISCH besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Desondanks kunnen er fouten optreden. Derhalve zal KUBBENGA-JURIDISCH geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door KUBBENGA-JURIDISCH of door U aan KUBBENGA-JURIDISCH middels een website van KUBBENGA-JURIDISCH of anderszins langs elektronische weg.

Evenmin aanvaardt KUBBENGA-JURIDISCH aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens KUBBENGA-JURIDISCH via deze website. KUBBENGA-JURIDISCH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. KUBBENGA-JURIDISCH garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Hoe zit het met de toepasselijkheid en vernietigbaarheid van uw Algemene Voorwaarden?
Lees meer... -->

Ontvangt u nog steeds ongewenste faxen?
Daar kunt u wat aan doen.
Lees meer... -->

Wordt u beperkt om concurrerende werkzaamheden te verrichten? De rechter kan uitkomst bieden.
Lees meer... -->